Search

Equus quagga quagga (Quagga)

[Below the image: hand G:]
een jonge kwagga mogelyk is dit dier de onagre.

[Hand S1:]
de Eerste Syllabe word met een harde klap der Tong uitgesproken, wij Spreken dit hottentots woord zonder klap uijt.

[Wihin image, hand Sch:]

Hoogte van Vooren 1. Maate en 7. ½ duimen.
- van agteren 1. 8.
lӓngte van kop t. staert 1. 17.
lӓngte van de staert 14.

van de knie en tot aan de voeten Bleeke lever Couleur wie ok beede Knie. de Rug tot an de streepen an de Beuk is brün tot an de tepeltjes.

[Hand G:]
als ik in enige tekeninge van maat spreek is zulks myn maatstok 2 voet 2 ¼ duim rynlands.

[On verso, hand S1:]
Dit dier was een Merrie veulen, en liep neffens andere Veulens, Zijn moeder, die in een Trop van omtrent 70. oude kwaggaas liep, na. Ik joeg hem te paard in, en hem van de trop afsnijdende, verloor hij hun uijt het gesigt, waarna hij mijn paard van zelf als zijn moeder volgde. dit doed een Jonge zebra ook. dit ver in het bosjesmans Land zijnde, liet ik hem den anderen dag, uijt gebrek aan melk om hem optevoeden, weglopen.

Dit Beest was 2.voet 10.duijm rijnlands van voren hoog. Van agteren een duijm hoger en van kop begin der snuijt tot staart 3. voet 7¼. duim lang, en de staart die platagtig is 14. duim lang. zij worden van de taille van de zebra, en houden zig niet bij de zebraas op. hun geluid is een schielijk na een, blaffend gejank, daar veel kwak, kwak, inkomt. zij zijn goed, om te eeten, het vlees is egter wat soetagtig, onse boeren lusten het niet, dog de hottentotten gaarne. Wanneer een hond hen te digt bij komt, schopt hij sterk, en er zijn gevallen, dat hij hem met zijn Tanden opgevat heeft. dus zijn de hijenaas, hier wolven genaamt, voor hem bang.

men vind deese dieren nu niet digt bij de Caab. Tussen dit Vullen en een volwassen is bijna geen onderscheid als in de groote. Egter vind men geelagtige enkelde individus. het verschil tussen de Merrie en hengst is ook gering. de kop van een volwassen Kwagga is iets groter in proportie. Ik heb enige Boeren hen in de Wagen zien gebruiken. zij trekken zeer goed, en zijn taaij en sterk, dog quaadaardig, bijtende en schoppende, egter houd men hen voor tammer van aard dan de zebra.

[Below the image: hand G:]
A young quagga. This animal is possibly the onager.

[Hand S1:]
The first syllable is pronounced with a hard click of the tongue, while we pronounce this Hottentot word without the click.

[Wihin image, hand Sch:]

height from front 1 measure 7. ½ inches
- from behind 1 8
length from head to tail 1 17
length of the tail 14.

Pale liver colour from the knees to the feet also both knees. The colour depicted here is true to life. The back up to the stripes of the belly is brown up to the teats.

[Hand G:]
Whenever I speak of a ‘measure’, I am using my measuring stick of 2 foot 2¼ Rhineland inches.

[On verso, hand S1:]
This animal was a mare foal, and it walked among other foals behind its mother which was walking in a group of some 70 old quaggas. I chased after it on horseback and, and cutting it off from the group, it lost sight of them, after which it followed my horse as if it were its mother. A young zebra does the same. Because this was far into the Bushmansland, I let it go away the nest day due to a lack of milk on which to raise it.

This animal was 2 Rhineland feet and 10 inches high. at the rear one inch higher, and from the muzzle to the tail 3 foot 7¼ inches long, and the tail is flattish and is 14 inches long. They reach the same size as the zebra, but they do not associated with zebras. Their sound is a barking yelp, quickly succeeding each other, with many kwak, kwak, noises. They are good to eat, but their meat is a little sweet. Our farmers do not like it, but the Hottentots do. If a dog comes too close, it kicks powerfully, and on occasion takes it with its teeth. Therefore the hyenas, here called wolves, fear it.

These animals are no longer found near the Cape. There is nearly no difference between the young and the adults, except in size. However, one may find individuals that are more yellowish. The difference between the stallion and mare is also small. The head of an adult quagga is somewhat larger proportionally. I have seen some farmers who use them for their wagons. They pull well, they are tough and strong, but vicious, biting and kicking, but it is considered more tame by nature than the zebra.

Object data

  • Place: Cape of Good Hope
  • Date: 23rd November 1777
  • Gordon describes catching and having this quagga drawn in his journal entry for 23rd November 1777.

  • Size: h 24.6 cm × w 35.7 cm
  • Object nummer: RP-T-1914-17-190